PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII

Wewnętrzne procedury funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy
w czasie epidemii w roku szkolnym 2021/2022

Organizacja zajęć w szkole:
• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
• Uczniowie wchodzą do szkoły trzema wejściami:
- wejściem głównym - klasy I, II, IV oraz oddział przedszkolny
- wejściem obok świetlicy szkolnej - klasy V b, c, VI, VII , VIII c, d
- wejściem nr 85 (środkowe) – klasy III, VIII a, b, V a.
• Wszyscy wchodząc do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną instrukcją użycia środka dezynfekującego.
• Opiekunowie, odprowadzający dzieci, nie mogą wchodzić do budynku szkoły a w przestrzeni wspólnej szkoły zachowują zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
• dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
• dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).

• W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
• Przy wejściu pracownicy szkoły nadzorują bezpieczne poruszanie się w przestrzeni wspólnej
z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.

• Uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej.
• Uczniowie po wyjściu z szatni niezwłocznie udają się do wyznaczonych klas lub świetlicy. Po zajęciu miejsca mogą zdjąć maseczkę.
• W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, przed lekcjami, w czasie zajęć, podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
• Każda klasa przebywa w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej. Nauczyciele dochodzą na zajęcia do uczniów. Wyjątek stanowią zajęcia w pracowni komputerowej i hali sportowej. Uczniowie na te zajęcia są odprowadzani przez nauczyciela kończącego poprzednie zajęcia.
• W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele zaleca się:
- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów poprzez pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
- zapewnienie nauczycielowi przez pracodawcę maseczek, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji.
• Nauczyciele mają obowiązek, po skończonych zajęciach, zdezynfekować stanowisko pracy
i pozostawić komputer w klasie.

• Przedmioty i sprzęty, znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć, uprać

lub zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
• Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W czasie przerw dla uczniów klas IV-VIII klasy młodsze nie wychodzą na korytarz.
• Nauczyciele klas I – III organizują przerwę dla swoich uczniów niezależnie od innych klas, wietrzą salę, korzystają ze świeżego powietrza, idą na spacer, nie pozostawiają swoich uczniów samych, przyprowadzają uczniów z szatni i odprowadzają do szatni o godzinach zgodnych z planem.
• W każdej sali obowiązują procedury funkcjonowania klasy, umieszczone w widocznym miejscu.
• Uczniowie klas IV-VIII ze względu na reżim sanitarny mogą się poruszać na przerwach tylko w obrębie wyznaczonego piętra i mają zakaz chodzenia po szkole z wyjątkiem przejścia na obiad do stołówki i na lekcje z wychowania fizycznego oraz informatyki. Podczas wyjścia na przerwę uczniowie zakrywają usta i nos.
• Nauczyciel kończący lekcję w danej pracowni zleca uczniom otwarcie okien, w celu przewietrzenia, zamyka pracownię pozostawiając klucz w drzwiach. Uczniowie wychodzą na przerwę tylko na wyznaczonym korytarzu i korzystają wyłącznie z toalet na tym piętrze.
Uczniowie z sal: 1, 72, 74, 83, 88, 87, 89, 90 – spędzają przerwy na dolnym korytarzu.
Uczniowie z sal: 47, 66, 67, 68, 69, 70, 73- spędzają przerwy na górnym korytarzu.
• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
• Należy unikać wycieczek do zamkniętych przestrzeni, gdzie zachowanie dystansu społecznego jest uniemożliwione.
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia do izolatorium (sala nr 61) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Uczeń nie powinien opuszczać budynku szkoły podczas przerwy międzylekcyjnej. Jeśli to możliwe opuszcza budynek wyjściem, znajdującym się jak najbliżej izolatorium, które po wyjściu ucznia, musi być zdezynfekowane i wietrzone.
• Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który może zostać wykorzystany w izolatorium.
• Ustala się, że powiadomienie rodziców/opiekunów nastąpi poprzez informację telefoniczną.
• Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest zaktualizować i podać do wiadomości nauczyciela-wychowawcy numer telefonu, pod którym zawsze będzie dostępny. Ostateczna aktualizacja numerów telefonicznych rodziców/opiekunów nastąpi w pierwszym dniu roku szkolnego.
• Lista z numerami telefonów do rodziców/opiekunów umieszczona jest w dziennikach zajęć danej klasy.
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, powinni spożywać swoje jedzenie i picie.
• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np.: zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Należy wówczas dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.
• W przypadku dzieci z chorobami przewlekłymi należy zastosować, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami, dodatkowe środki ostrożności poprzez:
- zachowanie dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, szatni, na korytarzu,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych dzieci mają obowiązek nosić maseczkę.
• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
• Uczniowie na teren hali sportowej wchodzą po dzwonku, dezynfekują ręce i w maseczkach kierują się do wyznaczonych szatni. Po przebraniu się w stój sportowy uczeń bez maseczki, bezzwłocznie kieruje się na miejsce zbiórki.
• W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w otwartej przestrzeni.
• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
• Uczniowie mogą używać tylko sprzętu, przyrządów i urządzeń gimnastycznych wskazanych przez nauczyciela.
• W czasie przerw lekcyjnych i w czasie trwania lekcji przejście pomiędzy szkołą a halą sportową pozostaje zamknięte.
• Obowiązuje zakaz korzystania z automatów sprzedażowych znajdujących się na terenie hali sportowej.
• Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę odbywać się będą w wyznaczonych, zdezynfekowanych salach, po zakończonych zajęciach obowiązkowych.Procedura funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej:
• W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej.
• Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni i ochrony osobistej.
• W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych oraz udzielania pomocy przedlekarskiej pielęgniarka ma obowiązek zastosować środki ochrony osobistej (maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy).
• Zostały opracowane zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni, używanego sprzętu medycznego.
• Stosować częste wietrzenie gabinetu profilaktycznego.
• W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
• Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. i służb medycznych.
• Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
• Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

• Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
• Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
• Na terenie szkoły znajdują się pojemniki na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.


Procedura funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej
• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
• Do Regulaminu świetlicy szkolnej zostały wprowadzone zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
• Sale świetlicowe są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
• Świetlica szkolna w roku szkolnym 2021/2022 będzie czynna od 7.00 do 16.30.
• Uczniowie dojeżdżający rano autobusem szkolnym bądź z rodzicami mają obowiązek do godz. 7.45 przebywać w świetlicy szkolnej (nie wolno uczniom rano samodzielnie chodzić po szkole).
• Dowóz dzieci do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym, obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
• Do świetlicy będą przyjmowani tylko uczniowie:
- objęci dowozem szkolnym,
- rodziców pracujących,
- uczniowie oczekujący na szkolne zajęcia pozalekcyjne.
• W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie będą odrabiać lekcje, utrwalać wiadomości, kolorować, rysować korzystając tylko z własnych przyborów szkolnych.
• Zgodnie z rozporządzeniem MEN i ze względów bezpieczeństwa nie będą organizowane gry
i zabawy zespołowe. Przy dobrych warunkach pogodowych będą organizowane wyjścia na świeże powietrze.

• Uczniowie nie będą korzystać z gier planszowych, klocków i innych zabawek znajdujących
się w świetlicy szkolnej.

• Uczniowie nie mogą oczekiwać w świetlicy na zajęcia odbywające się popołudniami w hali sportowej, np. trening piłki nożnej, karate.
• Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
• Wchodząc do stołówki szkolnej należy zdezynfekować ręce.
• Z herbaty w roku szkolnym 2021 - 2022 korzystać będą uczniowie klas 0-V zgodnie z ustalonym wewnętrznym harmonogramem.
• W tym roku szkolnym będą trzy przerwy obiadowe (20 min.):
- 11.30 - 11.50 klasy I-III
- 12.35 - 12.55 klasy IV-VI
- 13.40 - 14.00 klasy VII-VIII
Oddziały przedszkolne spożywają obiad o godz. 12.00.
• W przypadku choroby ucznia obiady można odpisać od trzeciego dnia nieobecności.
• Nie ma możliwości odbioru obiadu za chorego ucznia.
• Uczniowie wchodzący do stołówki nie ustawiają się w kolejce do okienka, lecz zajmują miejsca przy stolikach w stołówce.
• Obiady będą serwowane do stolików.
• Płatność za obiady do 10- go każdego miesiąca regulują uczniowie lub rodzice wg ustalonego przez kierownika świetlicy sposobu i harmonogramu, który będzie dostępny w dzienniku elektronicznym
i wywieszony na drzwiach wejściowych.

• Przy organizacji żywienia w szkole szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
a także higieny osobistej.

• Pracownicy gastronomii w czasie kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły stosują maseczki chirurgiczne.
• Uczniowie spożywają posiłki, w tych samych grupach, w stołówce szkolnej zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne.
• Dzieci mogą także spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu, np.: śniadania.
• Nie są organizowane poczęstunki i wspólna degustacja potraw.
• Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
• Z sali jadalnej zostały usunięte dodatki: serwetki. Są one wydawane uczniom bezpośrednio przez obsługę.


Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej
• Wszyscy korzystający z biblioteki mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki oraz wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
• Użytkownicy biblioteki pozostają w obrębie strefy wyznaczonej w bibliotece, bez możliwości jej przekroczenia.
• Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
• Pomieszczenia są wietrzone, dezynfekuje się klamki, klawiatury, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy wyposażenia.
• Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.
• Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
• Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
• Biblioteka jest otwarta dla czytelników codziennie w godzinach 8.00 – 15.00.
• W punkcie zwrotu/wypożyczenia książek będzie mogła przebywać 1 osoba.
• Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
• Przyjęte książki zostają odłożone na okres minimum 2 dni do pudła oznaczonego datą zwrotu, odizolowanego od innych egzemplarzy.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, pozostają
w domu i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.

• Pracownicy, będący na stanowisku pracy, po stwierdzeniu niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną oraz poinformować dyrektora szkoły.
• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
• W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb., aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Aktualności

foto

29.04.2022

TAK TRZYMAĆ

W dniu 28 kwietnia br., uczennice klasy V b w składzie: Ola Dawidowicz, Alicja Korytkowska oraz Maja Rogowska, uczestniczyły w eliminacjach powiatowych XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zdobywając VI miejsce w powiecie. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...
foto

26.04.2022

SUKCES OSKARA

W dniu 20 kwietnia br. w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. uczeń klasy VII Oskar Krawczyk zajął 4 miejsce w powiatowych eliminacjach do XLV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Serdeczne gratulacje!!

Czytaj więcej...
foto

13.04.2022

ŻYCZENIA

WIELKANOCNE

Czytaj więcej...
foto

13.04.2022

ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ - PAMIĘTAMY

W dniu 13 kwietnia w 82 rocznicę Zbrodni Katyńskiej społeczność szkolna stanęła do apelu, aby przywołać  pamięć żołnierzy polskich, zamordowanych za wierność ojczyźnie. W ten sposób upamiętniono męczeństwo Polaków - ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Jolanta Kujawska - Wężyk wspomniała naszych lokalnych bohaterów: Por. Michała Antosiaka, ppor Leszka Heinzla, asp. policji Andrzeja Górę, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. W ciepłych słowach zwróciła się również do naszych nowych uczniów, przybyłych z terenu Ukrainy.  Uczniowie odśpiewali hymny narodowy oraz szkoły, a delegacje złożyły kwiaty  pod tablicą katyńską. 

Czytaj więcej...
foto

01.04.2022

PRIMA APRILIS

Dzień 1 kwietnia był dla uczniów okazją nie tylko do "legalnego" robienia psikusów ale również do wykazania się  kreatywnością. W tym dniu uczniowie zapakowali swoje książki i przybory szkolne w zaskakujący sposób. Zapraszamy do obejrzenia galerii...

Czytaj więcej...
foto

29.03.2022

SUKCES W KONKURSIE STRAŻACKIM

W dniu 28 marca br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach gminnych OTWP "Młodzież zapobiega pożarom".Wyniki są następujące:Grupa starsza:I miejsce: Oskar Krawczyk kl. VII aII miejsce:  Julia Rytych kl. VI bGrupa młodsza:II miejsce: Mateusz Misztela kl. III aIII miejsce: Filip Krzysteczko kl. III aWszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu, a Oskarowi życzymy powodzenia na dalszym etapie konkursu!!!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka