DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

WSTĘP: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://sp.moszczenica.eu

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-10

Data aktualizacji strony internetowej 2021-03-26


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia. Przy jednym z nich znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi są zamykane. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Przed szkołą znajduje się parking.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. Przy głównym wejściu, które nie ma barier architektonicznych znajduje się dzwonek i punkt informacyjny.

5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-03-26


Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Sobala
e-mail:sekretariat@sp.moszczenica.eu 
telefon: 44 61 69 500
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aktualności

dopalacze

26.02.2021

Dopalacze

Wojewódzka Kampania Edukacyjna

„Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”

             Uczniowie klas VII i VIII biorą udział w Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”. Głównym celem kampanii jest zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej województwa łódzkiego.                Zajęcia edukacyjne mają za zadanie dostarczyć młodzieży rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. dopalaczy, pobudzić do autorefleksji w obszarze indywidualnych decyzji dotyczących używania tego typu substancji oraz pomóc rozwinąć umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.                 Rodzicom uczniów zostały przekazne podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz zasad kształtowania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji. Przekazano także opracowane ulotki na temat substancji psychoaktywnych.                Udział w zajęciach dostarcza uczniom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. Dopalaczy, pobudza do autorefleksji w obszarze indywidualnej decyzji dotyczącej używania tego typu substancji. Młodzież rozwija umiejętność przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Rodzice rozwijają kompetencje wychowawcze w zakresie pozytywnej profilaktyki oraz kształtują umiejętność rozmawiania z dziećmi na temat używania substancji psychoaktywnych. Pobierz ulotkę  

Czytaj więcej...
konkurs

26.02.2021

Regionalny Konkurs z okazji 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej

Nasza szkoła włączyła się w obchody  jubileuszu 100-lecia  Archidiecezji Łódzkiej biorąc udział  w   zorganizowanym w tym celu, konkursie . Odbywał się on w trzech kategoriach: historycznej (test wiedzy), informatycznej (prezentacja multimedialna) oraz plastycznej (plakat).  Spośród wielu prac nadesłanych z całej archidiecezji, Komisja Konkursowa wyróżniła prace uczennic z naszej szkoły:Julii Korytkowskiej - I miejsce w kategorii informatycznej,Oliwii Walaszkiewicz-  II miejsce w kategorii plastycznej. Serdecznie gratulujemy !

Czytaj więcej...
supermoc

25.02.2021

My mówimy po polsku! A Ty, jaką masz supermoc?

Film 5My mówimy po polsku! A Ty, jaką masz supermoc?  21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, którego przesłaniem jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się zabawa połączona z konkursem pod hasłem: „Łamańce językowe”.  Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była polonistka – Lidia Sacińska, która zaprosiła do wspólnego uczczenia Dnia Języka Ojczystego całą społeczność szkolną.  Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość sprawdzenia giętkości swojego języka przy wykorzystaniu znanych łamańców językowych, takich jak: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Szedł Sasza suchą szosą. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. Jola lojalna, nielojalna Jola. Cesarz często czesał cesarzową. Cóż, że ze Szwecji? Stół z powyłamywanymi nogami. Koszt poczt w Tczewie Czy tata czyta cytaty Tacyta? Ząb – zupa zębowa, dąb – zupa dębowa. Najodważniejsi uczestnicy zabawy, nagrali swoje zmagania i  wzięli udział w konkursie. Gratulujemy odwagi i umiejętności następującym uczestnikom: Martyna Michalak, Maja Rudnik, Ewa Chojnacka, Lena Simińska i Szymon Jędrzejczyk Ich zmagania można zobaczyć dzięki filmikom, które nagrali, by wziąć udział w konkursie. Film 1Film 2Film 3Film 4Film 5

Czytaj więcej...
pasowanie na czytelnika

23.02.2021

Pasowanie na czytelnika

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem…”   Kornel Makuszyński               Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość,                    a wypożyczone książki na długo powinny pozostać w pamięci dziecka.            Wszystko zaczęło się 11 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy , gdzie uczniowie klas I dowiedzieli  się, dlaczego warto czytać książki i jak je szanować.             Głównym celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania            z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.            Pasowanie to uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów do grona czytelników biblioteki. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wziąć udział w „burzy mózgów” i odpowiedzieć z czym kojarzy im się słowo „biblioteka”. Z pierwszego zadania wywiązali się znakomicie.            Następnie wysłuchali krótkiej recytacji ucznia klasy I a, Jana Okły, z której dowiedzieli się, jakie są rodzaje książek i czego można się z nich dowiedzieć.Kolejny etap to znajomość bajek i  bajkowych postaci , z czym poradzili sobie doskonale.Następnym punktem uroczystości  było zapoznanie dzieci z „prośbami książek”                 i sposobem  ich wypożyczania.

Po takim wprowadzeniu nastąpił moment „uroczystego pasowania na czytelnika”. Uczniowie przyrzekli, że będą szanować  i  dbać  o książki. Następnie otrzymali zakładki, list do rodziców, a wraz z nim BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI i zasady jak z niego korzystać.

 Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej  atmosferze. Zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Mamy nadzieję, że biblioteka będzie kojarzyć się dzieciom z miejscem przyjaznym, radosnym i często będą do niej zaglądać.                                                         

Czytaj więcej...
Babcia

21.01.2021

STO LAT DLA BABĆ I DZIADKÓW

Zapraszamy do obejrzenia i wysychania życzeń dla BABĆ i DZIADKÓW z okazji ich święta, jakie przygotowały dla nich dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.

Czytaj więcej...
xmas

22.12.2020

Życzenia

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice, Przyjaciele szkoły! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby ten czas upłynął w miłości, dobroci i życzliwości, aby zgasły wszelkie spory, a atmosfera, która towarzyszy Świętomtrwała przez cały Nowy Rok 2021.Rodzicomi Przyjaciołom szkołydziękujemy za każdy dar serca, wsparcie,za każdą pomoc w kształtowaniu najlepszychwartości wśród uczniów.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka