EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
·         Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

·         zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

·         Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

·         Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

·         W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

·         Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

·         Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

·         Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

a) pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

 b) drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

 c) trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

·         Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

·         Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

·         Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

·         W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

·         Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

·         Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu


 Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

 • podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
  • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
  • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
  • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
  • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;
 • po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
  • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
  • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
  • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
  • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

 • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
 • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

                          1.     język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00

                          2.     matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa) - godz. 9:00

                          3.     język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

W terminie  dodatkowym

                          1.     język polski - 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - godz. 9:00

                          2.     matematyka - 2 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00

                          3.     język obcy nowożytny - 2 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00


CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW


 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17

Komunikatu CKEjęzyk polski120do 180matematyka100do 150język obcy nowożytny

90

do 135


WAŻNE TERMINY


Do 30 września
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:

 • wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem)
Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem)
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
Aktualności

q

03.12.2019

WYCIECZKA DO ŁODZI

14 listopada klasa III a i III b wraz z wychowawczyniami: Małgorzatą Paturą i Anną Pawlik oraz panią Moniką Badek pojechały na wycieczkę do Łodzi. Dzień rozpoczął się od wizyty w Teatrze Lalek „Arlekin”. Dzieci obejrzały spektakl pod tytułem „Huśtawka”. Opowiadał on o samotności we współczesnym świecie, spowodowanej poświęceniem zbyt dużej ilości czasu na gry komputerowe  i pobyt w świecie wirtualnym. Każdy z nas wziął sobie do serca przesłanie płynące z tego przedstawienia. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach w Manufakturze Czekolady. Każdy zrobił dla siebie własnoręcznie ozdobioną tabliczkę czekolady. Uczniowie poznali technologię przygotowywania tego przysmaku, a później ze smakiem wypili po kubku gorącego napoju czekoladowego i zrobili „pyszne, słodkie” zakupy.

Czytaj więcej...
a

12.11.2019

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

„Wolność kocham i rozumiem”. Pod takim hasłem w dniu 8 listopada 2019 r. odbyły się w nasze4j szkole obchody 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00. Uczniowie i pracownicy szkoły w obecności zaproszonych gości: wójta Marcelego Piekarka, z-cy starosty Dariusza Magacza, dyrektora GOKiS Jerzego  Korytkowskiego, przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Domańskiej i radnego Waldemara Banaszczyka, uczestniczyli w akademii przygotowanej przez uczniów klas VI( oraz chór szkolny.Młodzież pod opieką wychowawców: pani Lidii Sacińskiej, pani Agnieszki Magacz, pani  Jolanty Jaros, pani Anetty Janczak oraz nauczyciela muzyki Roberta Bykowskiego uczcili wierszem i piosenką to ważne dla każdego Polaka wydarzenie.Po akademii odbył się VIII Bieg Niepodległości, w którym uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy oraz rodzice, nauczyciele i zaproszeni gości.W związku ze zgłoszeniem szkoły do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” o godzinie 11.11 w hali sportowej wszyscy uczestnicy obchodów święta wspólnie odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom Biegu  Niepodległości.

Czytaj więcej...
hymn

06.11.2019

SZKOŁA DO HYMNU

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.– 11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. – W 2018 r. świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe z całego kraju, a także szkoły polskie za granicą oraz placówki polonijne w różnoraki sposób włączały się w obchody tego niezwykłego jubileuszu. Organizowały uroczystości, akademie, przedsięwzięcia i akcje społeczno-kulturalne – podkreślił minister edukacji.Tegoroczna akcja „Szkoła do hymnu”Placówki, które chcą włączyć się w akcję „Szkoła do hymnu”, powinny w piątek, 8 listopada (ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości) o symbolicznej godz. 11:11 zorganizować wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego.W ubiegłym roku w akcję „Rekord dla Niepodległej” włączyło się ponad 5 mln uczniów i nauczycieli w Polsce oraz za granicą, którzy 9 listopada o godz. 11:11 wspólnie zaśpiewali polski hymn narodowy. Otrzymaliśmy wiele zdjęć i filmów dokumentujących to radosne świętowanie. Mamy nadzieję, że w tym roku inicjatywa spotka się z podobnym zainteresowaniem.Bądźmy razem w tym dniu!Świętujmy wspólnie Święto Niepodległości!

Czytaj więcej...
sz

13.11.2019

"OPOWIEM CI O POLSCE"

„Opowiem ci o Polsce” – pod takim hasłem Szkoła Średnia Ogólnokształcąca w Uładówce Filia Sobotnio – Niedzielnej Szkoły im. Grocholskich oraz Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy  przystąpiły do realizacji projektu „Biało - Czerwone ABC. Program Partnerstwa Szkół” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Fundacji „Wolność  i Demokracja”.  Trzydziestu uczniów partnerskich szkół w dniach 27-31 października 2019 roku wyruszyło w niezwykłą podróż, która poszerzyła ich wiedzę o Polsce i wzmocniła nawiązane relacje.Nasze spotkanie zaaranżowaliśmy w Przemyślu. W oczekiwaniu na  przyjaciół z Ukrainy, zgłębialiśmy zakamarki tego pięknego miasta – urokliwy Rynek, Katedrę, renesansowy zamek, którego początki sięgają czasów króla Kazimierza Wielkiego. Z malowniczego Wzgórza Zamkowego powędrowaliśmy w stronę słonecznej doliny rzeki San, a potem na dworzec kolejowy, który zachwycił nas swoim zabytkowym wystrojem. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na przyjazd pociągu z Winnicy, by w końcu przywitać uczniów partnerskiej szkoły. Nieco zmęczeni, ale szczęśliwi udaliśmy się  do miejsca naszego pobytu – hotelu w Głuchowie. Jeszcze tego dnia zrobiliśmy zakupy, aby wspólnie przygotowywać poranne posiłki, a potem była niespodzianka – pizza w Łańcucie na zaproszenie rodziców z Moszczenicy. Na zakończenie zorganizowaliśmy wieczorek zapoznawczy. Kolejny dzień rozpoczęliśmy lekcją historyczną w muzeum w Przeworsku, gdzie mieściła się niegdyś siedziba Książąt Lubomirskich. To tu wielki patriota - książę Jerzy Lubomirski wspierał gorąco wszelkie zrywy narodowo – wyzwoleńcze i tu, w swoim majątku na terenie wiekowego parku założył w 1863 roku szpital dla rannych powstańców. Do dziś zachował się niezwykły eksponat – szpitalny krzyż z tego właśnie miejsca. Pani kustosz, prezentując unikatowe zbiory muzealne, interesująco przedstawiła dzieje ruchu niepodległościowego w Przeworsku. Przybliżyła tematykę powstania listopadowego i styczniowego oraz dzieje Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wśród wielu historycznie ważnych postaci Przeworska zapamiętaliśmy szczególnie Karola Rolskiego – powstańca z 1863 roku, którego prawnuk  Tadeusz  Rolski odznaczony Orderem Virtuti Militari,   w czasie II wojny światowej założył Dywizjon 306 i jako pierwszy nie – Brytyjczyk został samodzielnym dowódcą  I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Z uwagą wysłuchaliśmy też historii „Sokoła” - organizacji, która miała swój początek we Lwowie, zaledwie trzy lata po powstaniu styczniowym. Poza krzewieniem kultury fizycznej, najważniejszym celem organizacji było przygotowanie młodzieży polskiej do walki o wolność, a jej przewodnie hasło brzmiało: „Ramię krzep, Ojczyźnie służ”. Kiedy wybuchnie I wojna światowa „Sokoły” pójdą na front, do Legionów Piłsudskiego.Na terenie zespołu pałacowo – parkowego znajduje się także Muzeum Pożarnictwa, w którym oglądaliśmy bardzo bogaty zbiór sprzętu przeciwpożarowego. Z Przeworska udaliśmy się do Łańcuta, gdzie zwiedzaliśmy zamek Lubomirskich i Potockich – jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, wpisanych na listę pomników historii. Podziwialiśmy przepych wnętrz zamkowych, zajrzeliśmy też do Stajni, a spacer po parku pośród sędziwych drzew był prawdziwą przyjemnością. Wieczór upłynął nam na zabawach zakończonych konkursem wiedzy o Polsce.Pobyt w Rzeszowie zainicjowaliśmy wizytą w Muzeum Okręgowym, gdzie przygotowano  dla nas zajęcia oparte na eksponatach z wystawy pt. „Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki”, która nawiązywała do czynu zbrojnego polskiego żołnierza. Wybraliśmy temat „Wojsko Polskie w walkach o niepodległość i granice Rzeczypospolitej” , opowieść o żołnierzach walczących tak z nawałą bolszewicką jak i z armią niemiecką o utrzymanie niepodległości i umocnienie granic RP.  W muzeum obejrzeliśmy również Galerię Malarstwa Polskiego. Zaskoczyło nas bogactwo kolekcji, w której znalazły się dzieła sławnych malarzy. Nie lada gratką, zwłaszcza dla naszej płci pięknej była wystawa „Modna w swoim czasie” ukazująca modowe trendy od końca XIX wieku do lat 40. XX wieku. Niektóre akcesoria  z powodzeniem posłużyłyby nam jako współczesne modowe dodatki. Z muzeum wyruszyliśmy w kierunku Rynku i reprezentacyjnego Ratusza, skąd mogliśmy usłyszeć hejnał miasta. Najpierw jednak przywitaliśmy się z Tadeuszem Nalepą, ojcem polskiego bluesa, który tutaj się urodził i doczekał swojego stałego miejsca na głównym deptaku. Następnie zatrzymaliśmy się przy Dzwonie Niepodległości, pomniku Józefa Piłsudskiego oraz złożyliśmy hołd przy pomniku pułkownika Leopolda Lisa – Kuli, rzeszowianina, bohaterskiego symbolu walk  o niepodległa Polskę. Wśród zabytków Rzeszowa naszą uwagę zwrócił Letni Pałac Lubomirskich  i wspaniałe secesyjne wille. Zanim opuściliśmy to piękne miasto, udaliśmy się na wspólne zakupy  do galerii handlowej, a na zakończenie dnia  zorganizowaliśmy „Wieczór z wicem, czyli… opowiadanie dowcipów w języku polskim i ukraińskim”. W przedostatnim dniu naszego wspólnego pobytu wybraliśmy się do Muzeum Rodu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Opowieść o właścicielach 200-letniego pałacu bardzo nas zaciekawiła - siedziba rodowa została przekazana potomnym jako cenna pamiątka kultury polskiej. Pałacowy park  odkrył przed nami dendrologiczne perły, rosną tu bowiem wspaniałe 500-letnie dęby i okazały 300 – letni platan, niemi świadkowie dziejów naszego kraju. Z Zarzecza zawędrowaliśmy do Jarosławia, gdzie w zabytkowej renesansowej Kamienicy Orsettich, obecnie siedziby muzeum, wzięliśmy udział w lekcji „Życie w dawnym Jarosławiu”. Miasto ma bogatą historię, było kiedyś niezwykle ważnym ośrodkiem handlowym na mapie Polski. Tu wiódł kupiecki szlak z Azji do Europy i tu odbywały się także jedne z największych jarmarków w Europie. W mieście znajduje się dawny Gmach Towarzystwa „Sokół”, o którym  po raz pierwszy usłyszeliśmy na lekcji historii w Przeworsku. Urok zabytkowego Jarosławia sprawił,  że zatrzymaliśmy się tutaj na dłużej. W klimatycznej kawiarence z widokiem na miejski ratusz i zabytkowe kamienice na Starym Rynku, rozkoszowaliśmy się gorącą herbatką i ogromną porcja pysznej szarlotki. Z wielką nostalgią będziemy wspominać to miejsce. Po powrocie do hotelu ogarnął nas dyskotekowy zawrót głowy! Ciężko był zakończyć wspólną ostatnią zabawę.Ten dzień musiał nadejść… 31 października - spakowani, wyjechaliśmy w stronę Przemyśla. Na miejscu obejrzeliśmy jeszcze dwie wystawy plenerowe: „Granice Rzeczpospolitej 1918-1945” oraz „Ilustrowany słownik ornamentów i dekoracji przemyskich” przy Muzeum Ziemi Przemyskiej,po czym udaliśmy się na dworzec kolejowy, aby pożegnać naszych przyjaciół.  Nie wstydziliśmy się okazać naszych emocji i łez z powodu rozstania. Pociąg relacji Przemyśl – Kijów odjechał,  my też podążyliśmy w drogę powrotną do domu.  Pozostały jednak niezapomniane wrażenia, wspólnie przeżyte chwile, zadzierzgnięte przyjaźnie, a co najważniejsze - otwartość na  poznawanie  i pielęgnowanie własnego dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej...
1

19.11.2019

SPOTKANIE Z FOTOGRAFEM

6 listopada, w ramach lekcji plastyki, uczniowie klas siódmych, spotkali się z panią fotograf – Małgosią Wysocką, która bardzo ciekawie opowiedziała  o swojej pasji - uwieczniania na zdjęciach dzieci, kobiet i mężczyzn. Uczniowie dowiedzieli się, kiedy i jak powstało pierwsze zdjęcie. Mieli także możliwość obejrzenia profesjonalnego sprzętu fotograficznego oraz bogatej kolekcji fotografii. Siódmoklasiści bardzo chętnie słuchali opowieści pani fotograf, odpowiadali na zadawane pytania, jak również sami zadawali wiele pytań. Wiedza o fotografii bardzo zaciekawiła uczestników spotkania.

Czytaj więcej...
szkola

31.10.2019

NASZA "SZKOŁA PAMIĘTA"

Tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie klas VIII c, V a oraz przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas odwiedzili oraz uporządkowali miejsce pamięci narodowej w Kosowie. Tym samym przyłączyli się akcji „Szkoła pamięta”,  mającej na celu organizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, a także uwrażliwiających młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, szczególnie związanych z historią danej społeczności.Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy  zawsze pamiętają  o  tym  kosowskim, lokalnym miejscu pamięci. To  właśnie tutaj zginął, w nierównej, heroicznej walce, plutonowy Stefan Karaszewski. W pierwszym tygodniu wojny, 5 września 1939 r., stanął on do samotnej walki  przeciw czołgom niemieckim. Jak donoszą przekazy historyczne podczas dwóch godzin walki zniszczył 6 czołgów oraz uszkodził kilka innych pojazdów. Jego czyn pozwolił na bezpieczne wycofanie się jego towarzyszy z 85. Pułku Strzelców Wileńskich.Zebrani wokół pomnika uczniowie, pod opieką  p. Krystyny Żerek, p. Ilony Gomuli i p. Urszuli Król, złożeniem kwiatów i chwilą ciszy uczcili pamięć poległego w tym miejscu bohatera kampanii wrześniowej. Zapalone znicze są  wyrazem  pamięci w modlitwie:„Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …” szeptane w zadumie zdało się unosić w płomieniach zniczy ku niebiosom… Dziękujemy Państwu H. J. Krawczykom za ufundowanie okolicznościowej wiązanki.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka