Informacje dot. projektu

04.03.2020

Zmiana organizacji zajęć projektowych

W związku z przedłużającą się nieobecnością pań - Alicji Staniaszek i Lidii Sacińskiej, zajęcia projektowe z tymi nauczycielami zostają przesunięte na czas późniejszy. O ich rozpoczęciu poinformujemy, jak tylko w/w nauczyciele wrócą do pracy. 

Czytaj więcej...

08.03.2019

''Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica''

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu  ,,Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica''. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  W ramach przedstawionego projektu  prowadzone były następujące zajęcia: nazwa zajęcia klasy nauczyciel prowadzący liczba uczestników Koło matematyczne ,,M@tem@tyk@ – zabawy komputerowe II Anna Zasępa 8 Koło języka angielskiego ,,Mali odkrywcy” I Justyna Szafrańska-Zabłocka 8 Koło informatyczne ,,Mali informatycy” II Agnieszka Korytkowska 8 Koło informatyczne ,,Mali informatycy” III Tomasz Jaros 8 Koło przedsiębiorczości ,,Jestem przebojowy czy przedsiębiorczy” I-II Agnieszka Kaleta 8 Koło matematyczne ,,Matematyka to dobra zabawa” II Paulina Głowacka - Słowianek 8 Koło matematyczne ,,Z matematyką za pan brat” III Anna Pawlik 8 Koło matematyczne ,,Jeśli lubisz matematykę” VII-VIII Joanna Ryś 8 Koło matematyczne ,,Jeśli lubisz matematykę” V Dagmara Zaborowska 8 Koło chemiczne ,,Ciekawostki chemiczne” VIII Alicja Staniaszek 8 Zajęcia rozwijające zainteresowania ,,Człowiek i jego środowisko” VII Celina Galia 8 Koło przyrodniczo – geograficzne ,,Wędrówki po Polsce” V - VI Urszula Król 8 Koło języka angielskiego ,,English Explorers” VI Anetta Janczak 8 Koło języka angielskiego ,,New inspirations in English” V Anetta Janczak 8 Zajęcia z doradztwa zawodowego ,,Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” VI Agnieszka Kaleta 8 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ,,Lubię chemię” VIII Alicja Staniaszek 5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ,,Czy to takie trudne?” III Małgorzata Patura 5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ,,Polub matematykę” VI Agnieszka Magacz 5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ,,Polub matematykę” VIII Małgorzata Wójcik 5 Zajęcia logopedyczne V Izabela Wojtysiak 4 Zajęcia logopedyczne I Lidia Sacińska 4                                         W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 15 godzin zajęć koła matematycznego „Jeśli lubisz matematykę?”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas siódmych i ósmych, dla których nauka matematyki nie sprawia większych trudności i którzy zainteresowani byli pogłębieniem wiedzy zdobytej na lekcjach. Zdobyte umiejętności mieli możliwość sprawdzenia w konkursach matematycznych takich jak Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, Olimpiada Matematyczna Juniorów, konkurs „Matematyka Moja Pasja”. Jeden z uczniów zakwalifikował się do drugiego etapu OMJ i konkursu MMP, a także do trzeciego etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego. Kolejne etapy w/w konkursów będą kontynuowane w drugim półroczu.    Zajęcia koła matematycznego „M@tem@tyk@ - zabawy komputerowe” skierowane były do uczniów klasy II, którzy chcieli doskonalić swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, a jednocześnie mądrze i ciekawie spędzać wolny czas. Podczas zajęć uczniowie korzystali z tabletów, w których zostały zainstalowane różne aplikacje  służące doskonaleniu zdolności matematycznych. Dzieci rozwiązywały także łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Tematyka zajęć uwzględniała zainteresowania uczniów. Sprzyjało to wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzało ich pasję poznawczą. Stosowanie nowoczesnego sprzętu oraz różnorodnych gier i zabaw matematycznych umożliwiało uczniom wszechstronny rozwój, a jednocześnie było niezwykle dla nich atrakcyjne. Uczniowie zapominali, że uczą się, bowiem nauka podczas zajęć była dobrą zabawą.        Zespół koła matematycznego „Jeśli lubisz matematykę” dla klas piątych uzdolnionych matematycznie i interesujących się matematyką. Zajęcia stwarzają uczniom możliwość rozwijania swoich zdolności, twórczego myślenia i pracowitości. Tematyka koła koncentruje się  na problematyce doskonalenia umiejętności, częściowo już zdobytych na lekcjach matematyki, jak również na poszerzaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań konkursowych, sudoku, krzyżówek, rebusów, które rozwijają pamięć, intuicję i kształcą logiczne myślenie. Oprócz pracy indywidualnej ważną metodą jest metoda pracy grupowej, w której uczniowie poprzez przekonywanie grupy do własnych rozwiązań, ćwiczą argumentowanie i formułowanie wniosków. Istotnym elementem pracy koła jest również rozwiązywanie zadań z poprzednich edycji konkursów matematycznych, które ma na celu utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy.         Podczas zajęć „Mali informatycy” uczniowie doskonalili umiejętność pracy w programach graficznych. Korzystali również z zasobów internetowych do poszerzenia swoich zainteresowań. Wprowadzenie zostali w podstawy programowania przy pomocy programu Lighboot. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć, pozytywnie wpłynęło na pracę szkoły. Wyrównane zostały szanse uczniów z różnych środowisk w dostępie do TIK oraz podniesiona  została atrakcyjność prowadzonych lekcji.  Wzmocniło to poczucie pracy w nowoczesnej, dobrze rozwiniętej szkole. Podczas zajęć "Człowiek i jego środowisko" uczniowie poszerzyli wiedzę ogólnobiologiczną oraz dotyczącą wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego. Dostrzegli jak niebezpieczna dla środowiska może być rabunkowa gospodarka człowieka i nieprzemyślane inwestycje. Ponadto wzrosła ich swiadomość i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Doskonalili umiejętności wyszukiwania informacji z różnych żródeł wiedzy oraz techniki mikroskopowania. Uczniowie mieli możliwość przedstawienia własnych propozycji form działalności człowieka prowadzacych do poprawy stanu i czystości środowiska.Podczas zajęć "Z matematyką za pan brat” uczniowie mieli możliwość  poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności  matematycznych, rozwijali pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dobór zadań sprzyjał  samodzielnemu i  logicznemu myśleniu, a także rozwijał ich zdolności i zainteresowania. Zajęcia były realizowane przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących (burza mózgów) i praktycznego działania. Wśród form przeważały prace z naciskiem na możliwość sprawdzenia wszystkich pomysłów dzieci oraz prezentacji ich wyników.     Celem zajęć „Polub matematykę” było wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i jasnego formułowania wniosków, a także przygotowanie do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. W trakcie zajęć starano się pomóc uczniom w opanowaniu umiejętności, które sprawiały im największą trudność. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania o niewielkim stopniu trudności, rebusy, krzyżówki i łamigłówki matematyczne, wykorzystywali również programy edukacyjne i korzystali ze stron internetowych poświęconych matematyce. Podczas trwania zajęć uczniowie mieli również możliwość poprawy ocen niedostatecznych z prac klasowych i kartkówek z matematyki. W terapii logopedycznej brało udział 4 uczniów z kl. V, którzy chętnie brali udział w grach  i  zabawach logopedycznych oraz podejmowali działania zaproponowane przez logopedę: - usprawnili motorykę i koordynację narządów artykulacyjnych. - zapoznali się z prawidłową fazą spoczynkową języka, jak również utrwalali ćwiczenia prawidłowego połykania. - nabyli umiejętność prawidłowego gospodarowania oddechem – potrafią wydłużać fazę wdechu i wydechu oraz prawidłowo regulować siłę powietrza . - poznali podstawowe zasady higieny głosu - mówienie umiarkowanym głosem, nie nadwyrężanie strun głosowych, oddychanie odpowiednim torem (wdech – ustami, wydech – nosem) itp. Potrafią właściwie wykonywać ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające, które niwelują nadmierne natężenie mięśni, szczególnie mięśni aparatu mowy. - prawidłowo realizują zaburzone głoski w izolacji, wyrazach i zdaniach; ale w mowie spontanicznej nadal wymagają korygowania popełnianych błędów w domowym zaciszu. - ponadto, dzięki udziałowi w zajęciach terapii logopedycznej, uczniowie usprawnili słuch fonematyczny, technikę czytania i pisania, wzbogacili słownictwo, doskonalili umiejętności pracy z komputerem. Zamierzone cele osiągnięto poprzez wykorzystywanie wielu pomocy dydaktycznych - gier logopedycznych, kart, bajeczek zakupionych w ramach projektu. Środki te uatrakcyjniły terapię i zwiększyły motywację dzieci do ćwiczeń. Pozytywne nastawienie dzieci do zajęć logopedycznych sprzyjało efektywnej pracy.Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach „Lubię chemię”, podejmowały rozwiązywania zadań o coraz wyższym stopniu trudności. Wszyscy uczniowie wchodzący w skład tej grupy mieli ogromne problemy z opanowaniem materiału. Małymi kroczkami pokonywaliśmy trudności i mam nadzieję, że dalsze zajęcia tak zainteresują uczniów, że przyniosą oczekiwane rezultaty. Mam nadzieję, że teraz kiedy dysponujemy odpowiednimi pomocami dydaktycznych, zgodnie z projektem, jeszcze bardziej zainteresuję młodzież i przełamią niechęć do przedmiotu. Celem zajęć "Jestem przebojowy czy przedsiębiorczy" było przekazanie dzieciom w wieku szkolnym  wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości, a przede wszystkim kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym.  Dzieci podczas zajęć w praktyce poznały mechanizmy dotyczące kupowania i sprzedawania, oszczędzania, planowania wydatków, inwestowania. Uczniowie, dzięki udziałowi w zajęciach zyskali nie tylko wiedzę o procesach ekonomicznych (np. kupowanie, formy płacenia, oszczędzanie), ale przede wszystkim zaczynają świadomie i rozważnie uczestniczyć w tych procesach.    Zajęcia "Mądrze zaplanuj swoją przyszłość" realizowane były  w klasie szóstej i siódmej.Celem zajęć było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery, podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.Podczas zajęć uczniowie poznali siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu  i szkoły. Młodzież zapoznała się z zawodami istniejącymi na rynku pracy oraz omawiane zostały  przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze zawodu.Zajęcia z języka angielskiego przyczyniły się do podniesienia wiadomości i umiejętności uczniów. Świadczą o tym wyniki testu diagnozującego i końcowego oraz ankieta na koniec zajęć. Uczniowie wzbogacili swoje słownictwo i umiejętności gramatyczne, kształcili mówienie i słuchanie, nauczyli się płynnego literowania na wzór rywalizacji jakie odbywają się w szkołach angielskich czy też amerykańskich (zdobycie I, II oraz III miejsca w gminnym  konkursie). Uczniowie uzyskali oceny bardzo dobre na koniec półrocza oraz wygrali Konkurs Literowania. 

Czytaj więcej...

19.02.2020

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęćprowadzonych w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicyw II półroczu roku szkolnego 2019/2020 w ramach projektu„Szkoły nowych horyzontów – rozwijanie indywidualnych predyspozycjiuczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica” .   NAZWA ZAJĘĆ   NAUCZYCIEL PROWADZĄCY DZIEŃ TYGODNIA GODZINA   Zajęcia logopedyczne (klasy IV-V)     Lidia Sacińska   środa   /zajęcia rozpoczną się w marcu/   14.00 – 15.00   Zajęcia logopedyczne (klasy IV-V)   Izabela Wojtysiak   poniedziałek   14.00 – 15.00 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki „Czy to takie trudne?” (klasa III)   Małgorzata Patura   środa   13.00 – 14.00 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze „Lubię chemię” (klasa VIII)     Alicja Staniaszek   czwartek   /zajęcia rozpoczną się w marcu/   15.00 – 16.00 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  „Polub matematykę” (klasa VI )   Agnieszka Magacz   czwartek   15.00 – 16.00 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  „Polub matematykę” (klasa VIII)   Małgorzata Wójcik   czwartek   14.45 – 15.45 Koło przyrodniczo - geograficzne „Wędrówki po Polsce” (klasa VI-V)     Urszula Król   środa   /zajęcia rozpoczną się w marcu/   14.00 – 15.00 Koło języka angielskiego  „Mali odkrywcy” (klasa I)   Justyna Szafrańska-Zabłocka   wtorek   13.00 – 14.00 Koło języka angielskiego  „English Explorers” (klasa VI)   Anetta Janczak   wtorek   13.45 – 14.45 Koło języka angielskiego  „New inspirations in English” (klasa V)   Anetta Janczak   środa   13.45 – 14.45 Koło chemiczne ,,Ciekawostki chemiczne” (klasy VII-VIII)     Alicja Staniaszek wtorek   /zajęcia rozpoczną się w marcu/   15.00 – 16.00 Koło matematyczne ,,Jeśli lubisz matematykę” (klasa V)   Dagmara Zaborowska   poniedziałek   14.00 – 15.00 Koło matematyczne ,,Jeśli lubisz matematykę” (klasa VIII, VII)   Joanna Ryś   czwartek   15.00 – 16.30 Koło matematyczne ,,Z  matematyką za pan brat” (klasa III)   Anna Pawlik   środa   12.00 – 13.00 Koło matematyczne ,,M@tem@tyk@ - zabawy komputerowe” (klasa II)   Anna Zasępa   środa /zajęcia rozpoczną się w marcu/   12.00 – 13.00 Koło matematyczne ,,Matematyka to dobra zabawa” (klasy I- III)     Paulina Głowacka-Słowianek   czwartek   /zajęcia odbywają się co drugi tydzień/   13.00 – 15.00 Koło przedsiębiorczości „Jestem przebojowy czy przedsiębiorczy?” (klasy I- II)   Agnieszka Kaleta   czwartek   12.00 – 13.00 Koło zainteresowań „Mali informatycy” (klasy I- III)     Tomasz Jaros   sobota   /zajęcia odbywają się co drugi tydzień począwszy od marca/   8.00 – 13.00 Koło zainteresowań „Mali informatycy” (klasy I- III)     Tomasz Jaros   sobota   /zajęcia odbywają się co drugi tydzień począwszy od marca/   8.00 – 13.00   Zajęcia rozwijające zainteresowania ,,Człowiek i jego środowisko” (klasa VII)   Celina Galia   środa   15.00 – 16.00 Zajęcia z doradztwa zawodowego ,,Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” (klasa VI - VIII)   Agnieszka Kaleta   środa   14.45 – 15.45

Czytaj więcej...

Aktualności

dzieci uczą rodziców

05.03.2020

Nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”

Nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Są to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.             Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowyz rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.             W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” zostaną przeprowadzone, raz w miesiącu,  zajęcia. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania.  W naszej szkole zajęcia przeprowadzi pani Paulina Głowacka-Słowianek.  https://edu.crl.org.pl/?gclid=EAIaIQobChMIw9Xwh4yB6AIVC553Ch2aewhdEAAYASAAEgICyfD_BwE

Czytaj więcej...
koronawirus

04.03.2020

INFORMACJA

W związku z pojawieniem się w naszym kraju przypadków koronawirusa, wszystkie zaplanowane wyjazdyzostają odwołane. Więcej informacji, dotyczących konkretnych wyjazdów, będą przekazywać wychowawcy. 

Czytaj więcej...
koronawirus

28.02.2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnegodla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Warszawa, 27.02.2020 r.Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie. KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:a) kryteria kliniczneKażda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:- gorączka - kaszel- dusznośćb) kryteria epidemiologiczneKażda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa ;- miała bliski kontakt  z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym  lub przypadkiem prawdopodobnym );- pracowała lub przebywała jako odwiedzający  w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem. ZALECENIAJeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)• lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to: • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,• lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to: • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy). W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas, • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów, • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:• pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny. Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:• Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują. • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.• Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą. • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi. Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusaW przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWINie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżejNależy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszluPodczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.3. Zachować bezpieczną odległość  Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.4. Unikać dotykania oczu, nosa i ustDłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkołyNależy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem. 10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

Czytaj więcej...
rekrutacja

20.02.2020

ZAPISY DO KLASY I I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OGŁOSZENIE !!!

w dniach

02.03.2020 r. – 23.03.2020 r.

 

W  SEKRETARIACIE SZKOŁY  PODSTAWOWEJ im. św. Stanisława Kostki

W MOSZCZENICY UL. DWORCOWA 9

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800 – 1400

Rodzice,  którzy zapiszą dzieci urodzone  w  ww. rocznikach do innych  szkół, zobowiązani są powiadomić osobiście lub telefonicznie (44 616-95-00) szkołę, do której placówki (szkoły lub przedszkola) dziecko zostało zapisane.

Dokumenty do pobrania: formularz zapisu możesz pobrać tutaj:

Czytaj więcej...
JA

12.02.2020

LAUREACI KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W piątek 7 lutego 2020 r w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się II Gminny Konkurs Języka Angielskiego "Spelling Challenge". Wzięli w nim udział uczniowie klas piątych z terenu naszej gminy. Najlepszymi mistrzami literowania okazali się uczniowie kl. V z naszej szkoły. I miejsce zdobył Bartosz Janiak z kl.Vc, II miejsce Maja Kielanowska z kl.Va, a III miejsce Maja Jaśkin z kl.Vc. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom, którzy przygotowywali się do tego konkursu.

Czytaj więcej...
s

07.02.2020

CHOINKA NOWOROCZNA

Jak co roku zgodnie z tradycją w naszej szkole odbyła sie zabawa karnawałowa. Wszyscy uczestnicy świetnie sie bawili, a grupy młodsze dodatkowo zachwycały bajkowymi kreacjami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka