Zadanie pod nazwą:

Modernizacja pracowni przyrodniczo - ekologicznej

w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki

w Moszczenicy

pod nazwą „Odkrywamy świat przyrody"

zrealizowano z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

                                                   

               

 

Wartość ogólna zadania: 32.433,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 27.960,00 zł

 

Nowo powstała ekopracownia pod nazwą „Odkrywamy świat przyrody” zostanie wzbogacona o nowoczesne zaplecze, które zostanie utworzone z przylegającej do niej sali lekcyjnej i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. W ekopracowni będą odbywać się głównie lekcje przyrody w klasach IV – VI, zajęcia koła ekologiczno – przyrodniczego oraz spotkania członków Szkolnego Koła LOP, PCK. Pracownia ta będzie również wykorzystana w miarę potrzeb na innych przedmiotach tj. matematyki, religii. Nauczyciele będą korzystać z tablicy interaktywnej oraz innych pomocy. W miłym otoczeniu roślin z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych będą również prowadzone zajęcia wychowania do życia w rodzinie, godzin wychowawczych, spotkania z pedagogiem szkolnym oraz ciekawymi ludźmi zapraszanymi do współpracy ze szkołą. Pracownia będzie również miejscem przygotowań i podsumowań akcji w ramach budowania świadomości ekologicznej oraz zdrowotnej uczniów a także zebrań z rodzicami. Pracownia służyć będzie także organizowaniu zajęć o tematyce nie związanej z ekologią. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwa będzie projekcja różnych filmów i prezentacji multimedialnych, wykorzystanie tablicy interaktywnej na wszystkich przedmiotach (dzięki dostępowi do internetu oraz zakupionych programów multimedialnych), ustawienie stanowisk pracy umożliwia przeorganizowanie co sprzyja np. pracy w grupach z uczniami, jak i rodzicami, wzbogacona hodowla roślin doniczkowych sprzyja podniesieniu estetyki wnętrza. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone w tak nowoczesnej pracowni przyczynią się do wzrostu zainteresowania przyrodą,ekologią, ochroną środowiska, zainspirują ucznia do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, wykształcą postawy twórczych badaczy oraz nauczą wzajemnej komunikacji.

 

 Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania obejmuje:

 

Pogram edukacyjny dla uczniów kl. IV - VI z wykorzystaniem zasobów pracowni ekologiczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy: „Odkrywamy świat przyrody”:

Program edukacyjny „Odkrywamy świat przyrody” ma na celu:
- rozwijanie zainteresowań i fascynacji różnorodnością, bogactwem i pięknem świata,
- poznawanie piękna przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt,
- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska przyrodniczego,
- kształtowanie postaw bacznego obserwatora przyrody,
- kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska i poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko,
- przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz jego zrównoważonego rozwoju,
- doskonalenie umiejętności obserwacji, planowania i prowadzenia doświadczeń, wyciągania wniosków i ich prezentowania,
- kształtowanie umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną,
- wdrażanie do świadomego, efektywnego współdziałania w grupie i rozwiązywania problemów w sposób twórczy, wykorzystując wiedzę ekologiczną w praktyce.

Pracownia służyć będzie również organizowaniu zajęć o tematyce nie związanej z ekologią. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwa będzie również projekcja filmów i prezentacji multimedialnych oraz wykorzystanie tablicy interaktywnej na różnych przedmiotach, co w znacznym stopniu będzie sprzyjało poszerzeniu wiadomości i umiejętności uczniów naszej szkoły.

W tak nowoczesnej i wymarzonej ekopracowni zdobywanie wiedzy, rozbudzanie pasji i codzienna nauka z pewnością będą łatwiejsze, efektywniejsze i atrakcyjniejsze.